Navigace

Obsah

Výkres základního členění území

Hlavní výkres - urbanistická koncepce

Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury

Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství

Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdy