Navigace

Obsah

Po osamostatnění obce od města Bílovce k 1.1.1991 jsme začali s budováním scházející infrastruktury a údržbou existujícího majetku obce.

Postupně jsme s dotací SFŽP provedli plošnou plynofikaci obce na 100 % území obce (1993-1996), dokončili veřejný vodovod (1997), opravili povrchy komunikací a vybudovali nové úseky komunikací. Přispěli jsme na opravy kostela sv.Jana Křtitele, který je výraznou dominantou obce a provedli rekonstrukci hrobky Sedlnitzkých a chodníků na přilehlém hřbitově.

S podporou MMR připravili rozvojovou plochu pro výstavbu rodinných domků, díky čemuž se zvýšil počet obyvatel obce nad 1 tisíc. Probíhá i výstavba rodinných domků na soukromých pozemcích, téměř všechny staré statky již jsou také opraveny.

V nástavbě budovy mateřské školy jsme s podporu MMR vybudovali osm bytů pro osoby s nižšími příjmy. Pro naše seniory jsme s finanční podporou MMR postavili osm bytů podporovaného bydlení.

Na místním hřišti jsme provedli nástavbu budovy šaten sportovců, v níž vznikl společenský sál pro 130 osob s kuchyní a zázemím, který nahradil kulturní dům, vydaný původním vlastníkům.

S podporou ROP Moravskoslezsko jsme provedli půdní vestavbu ve stoletém objektu základní školy a budovu celkově zrekonstruovali. V širším centru obce byla provedena revitalizace území kolem bytových domů, také s podporou ROP Moravskoslezsko.

Obec se snaží dělat hodně i pro přírodu, která se vyznačuje obrovskými lány polí s řepkou a kukuřicí a téměř zde nenajdete les. S podporou OPŽP jsme vybudovali záchytný poldr k zachycení přívalových vod z jižní strany obce, nad nímž jsme vysadili 4,4 ha plochy trvalých porostů dřevin. S pomocí mysliveckého spolku Velké Albrechtice byl vysazen další remíz za dálnicí, alej kolem polní cesty Ke Křížku a další asi 3 ha ploch na pozemcích předaných obci v rámci komplexní pozemkové úpravy. Další výsadby jsou připraveny, takže s pomocí občanů se nám snad jednou podaří okolní krajinu zvelebit a umožnit v ní život zvěři.

Pro zlepšení vodního režimu a vzhledu krajiny jsme provedli vyčištění Kulova rybníka s opevněním břehů lomovým kamenem. Rybník slouží místnímu rybářskému spolku k rekreačnímu rybolovu.

Připravujeme výstavbu nové sportovní haly, polních cest a dostavbu kanalizační sítě v obci. Čeká nás také nákladná rekonstrukce šesti silničních mostů na místních komunikacích, které byly postaveny nevhodnou technologií a jsou v nedobrém stavu.

Ke zvýšení ochrany před povodněmi přispěla celková úprava koryta Bílovky, kterou provedl správce toku Povodí Odry v roce 2008. SMVAK Ostrava provedl rekonstrukci části veřejných vodovodů a Ostravského oblastního vodovodu, tekže obec již nemá problémy se zásobováním kvalitní pitnou vodou. Provedena byla i celková rekonstrukce sítí nízkého napětí (ČEZ Distribuce), při které jsme vyměnili staré rozvody veřejného osvětlení a místního rozhlasu a doplnili rozvody nové. Nové VO je napájeno stabilizovaným napětím, což přináší nemalé úspory.

Obec Velké Albrechtice má schválen strategický rozvojový dokument na období 2015-2020. Úplné znění naleznete na odkazu:

https://www.obcepro.cz/program-rozvoje-obce-2851.pdf

V této sekci naleznete i fotodokumentaci k jednotlivým investičním akcím.