Navigace

Obsah

Základní škola

Současnost:
Historie

 Základní škola Albrechtice

O současné základní škole…

Název: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice,

příspěvková organizace        

Sídlo:   742 91 Velké Albrechtice 116

Právní subjektivita: od 1. 1. 2003

Zřizovatel: Obec Velké Albrechtice

Ředitelka:  Mgr. Elena Kolarovská

Zaměstnanci:

Mgr. Elena Kolarovská – ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka II. třídy, koordinátorka ŠVP ZV, koordinátorka ITC, zprostředkování Ovoce do škol, aktualizace webových stránek

Mgr. Světlana Munzarová – třídní učitelka I. třídy, učitelka speciálně pedagogické péče, výchovná poradkyně, školní metodička prevence, pedagogický pracovník ZŠ pro komunikaci s ŠPZ, členka školské rady při ZŠ

Pavla Štukavcová – vychovatelka ŠD, vedoucí kroužku Dovedných rukou při ŠD

Lenka Rakosová – účetní

                           – školnice

                              - výdejčí stravy

Součásti:  základní škola, školní družina, mateřská škola, školní jídelna při MŠ, výdejna při ZŠ

Zvláštnosti: neúplná málotřídní s 1. – 4. Ročníkem

Vzdělávání: ŠVP ZV nazvaný „Školička podporující všestranný rozvoj dítěte“

Školní družina: ranní 6,30 – 7,30 hodin, odpolední 11,45- 15,20 hodin, kapacita 30 dětí

Cílem školy je

 • vyučovat žáky podle ŠVP ZV zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV
 • přistupovat individuálně ke každému dítěti, vyslechnout ho, poradit mu
 • vychovávat děti v souladu s pravidly slušného a zdvořilého chování
 • usilovat o vyváženost teoretických a praktických dovedností a znalostí v učivu všech předmětů
 • podporovat zdravý životní styl, tělesné a duševní zdraví, zdůrazňovat správnou životosprávu
 • vést děti k úctě ke starším, postiženým, nemocným lidem, k toleranci menšin, k respektování odlišností
 • rozvíjet vzájemné vztahy žák – učitel – rodiče, škola – veřejnost – obec – organizace
 • prohlubovat kladný vztah k životnímu prostředí, k přírodě, k obci, k bydlišti, k tradicím

 

Opravy a udržování školy:

Rok 2003: rekonstrukce podlah a osvětlení v obou třídách, výměna starých oken za plastová v severní části školy a na WC, malování tříd a chodeb

Rok 2004: výměna oken z jižní strany a všech vchodových dveří ze severní strany

Rok 2005: výměna podlahy ve školní jídelně, nátěry radiátorů na WC a v garáži

Rok 2006: nová fasáda školy, úpravy okolí školy, drobné vnitřní opravy

Rok 2007: oprava podlah ve školní družině a tělocvičně

Rok 2008: zavedení teplé vody do tříd, nátěry dveří, instalace nových tabulí, poliček a skříněk ve třídách

Rok 2009: malování tříd, chodeb, kabinetů, pořízení nového nábytku do tříd a sborovny, nákup výukového SW

Rok 2010: „Celková rekonstrukce a modernizace ZŠ Velké Albrechtice“, obložení stěn v tělocvičně, více na rozvoj-obce/rekonstrukce-a-modernizace-zs-velke-albrechtice/

Rok 2011: vybavení počítačové učebny v půdní vestavbě, instalace interaktivní tabule ve II. třídě

Rok 2012: vybavení nábytkem a malířskými stojany třídy pro volnočasové aktivity, instalace interaktivní techniky v I. třídě, pořízení digitálního fotoaparátu, tiskárny, vizualizéru

Rok 2013: drobné úpravy a opravy dle aktuálních potřeb

Rok 2014: opravy dle aktuálních potřeb

Rok 2015: opravy dle aktuálních potřeb

Rok 2016: opravy dle aktuálních potřeb, malování tříd, školní družiny, školní jídelny a chodeb, vybudování dětského hřiště na školní zahradě

Vybavení školy:

 • prostorné světlé učebny se stavitelným nábytkem, skříňkami, s koutky k učení, cvičení, komunikaci
 • třída pro volnočasové aktivity s televizí, videem, DVD, malířskými stojany, 2 nábytkovými sestavami
 • počítačová učebna s tabulí, projektorem, barevnou tiskárnou
 • tělocvična s nářadím a pomůckami
 • šatna s 50 skříňkami a lavičkami
 • malá kuchyňka s výdejnou obědů a jídelnou
 • keramická dílna s kvalitní keramickou pecí a stoly
 • zahrada s ovocnými stromy, školní hřiště

Volnočasové aktivity, kroužky ve školním roce 2013/14:

ZŠ - Informatika, Výtvarný, Taneční, Keramika, Angličtina, Všestraníček, Speciální pedagogická péče

ŠD - Dovedné ruce

Aktivita pro ženy: Aerobik

Další mimoškolní aktivity žáků:                                              

 • sběr vršků z PET lahví
 • ZUŠ - hra na nástroje, výtvarný kroužek
 • DDM Bílovec - mažoretky, turistický kroužek, příměstské tábory
 • sporty - kopaná, hokej, karate
 • nácviky programů - Vítání občánků, Setkání s jubilanty, Den obce, schůze Klubu důchodců
 • skládání příspěvků a básní do zpravodaje Hlasu obce
 • účast v soutěžích Běh Velkými Albrechticemi, Albrechtická pohoda

Péče o zdraví:

 • zapojení do projektu EU peníze školám, Ovoce do škol, Zdravé zuby
 • pitný režim – denně teplý čaj ke svačině, na přestávky
 • zdravý pohyb na hřištích, v zahradě, v tělocvičně, v třídních koutcích - hry s loutkami, stavění ze stavebnic, sestavování modelů, čtení z časopisů a knih, hra na Orffovy nástroje, odpočinek, povídání
 • celoroční sportování a relaxační cvičení při otevřeném okně
 • pestrá činnost ve školní družině, hry v tělocvičně, sportovní soutěže, vycházky, odpočinek, četba z knih a časopisů, stavění z molitanových kostek, využití deskových stolních her, kulečníku, hokeje, hraček, puzzle, lega, vyrábění, tvoření, malba, kresba, činnosti dle individuálních dětských zálib a zájmů

 

Informační dny pro rodiče:

Rodiče jsou pravidelně informováni o chování a vzdělávání dětí na třídních schůzkách, pohovorech:

 • Září:      informační schůzka s rodiči prvňáčků
 • Říjen:       společné třídní schůzky v jídelně školy
 • Listopad:  pohovory s rodiči k 1. čtvrtletí
 • Leden:      společné pololetní schůzky v jednotlivých třídách
 • Duben:     pohovory ke 3. čtvrtletí
 • Červen:    závěrečná schůzka klasifikační

Rodičům a veřejnosti otevřená škola je komunitním centrem obce. Po předešlé domluvě s třídními učitelkami mají rodiče možnost nahlédnout do vyučování.

Školní akce:
 • školní a třídní projekty – Jablíčkový den, Bramborování, Minulost a současnost obce, Pověsti z Velkých Albrechtic, Den stromů, Mikuláš, Čertovské dovádění, Advent, Vánoce s kamarády, Den Země, Hodinka s knížkou, Čteme, povídáme, vyprávíme, Den sněhových vloček
 • tradice – Advent, Mikuláš, Vánoce, Vítání jara, Pálení čarodějnic, Velikonoce
 • drakiády, soutěže O nej Podzimníčka, Zimníčka, Čerta, Anděla, ptačí budku, krmítko, matematické, pěvecké, recitační, výtvarné, sportovní, dopravní
 • vánoční besídka s dílničkami pro děti a rodiče
 • vycházky, výlety na zajímavá místa a do chráněných oblastí, návštěvy kin, divadel, koncertů, muzeí, planetária, programy v tělocvičně, noci ve škole, večerní vycházka vesnicí
Školská rada:

Při základní škole pracuje Školská rada složena z 2 pedagogů, 2 rodičů a 2 zástupců zřizovatele.

Schvaluje Výroční zprávu školy, Návrh rozpočtu, Řád školy, Klasifikační řád. Rodiče se mohou kdykoliv obrátit s dotazem na zástupce ŠR.

Režim školy:
 • 7,40 hodin         otevření budovy školy, zahájení provozu
 • 8,00 - 8,45        1. vyučovací hodina
 • 8,45 - 9,05        přestávka, svačinka
 • 9,05 - 9,50        2. vyučovací hodina
 • 9,50 - 10,05      přestávka, odpočinek
 • 10,05 - 10,50    3. vyučovací hodina
 • 10,50 - 11,00    přestávka, odpočinek
 • 11,00 - 11,45    4. vyučovací hodina
 • 11,45 - 12,15    oběd
 • 12,15 - 13,00    5. vyučovací hodina

Platby:

Školní družina: 80 Kč, každý další sourozenec 40 Kč/měsíc

Cena za1 oběd: 22 Kč (7-10 let), 24 Kč (11 let)

Kontakty:

Ředitelna:                                          734 158 835

Školní družina:                                   734 158 836

Odhlašování obědů - v mateřské škole: 734 158 838

E-mail: reditelka.zs@velkealbrechtice.cz

www stránky: www.zsvelkealbrechtice.cz

 

Prvňáčci dostanou 1. den ve škole: učebnice, pracovní sešity, potřeby v hodnotě 200 Kč (pero, tužka, guma, pravítko, plastelína, štětce, vodové barvy, pastelky, voskovky, sešity, výkresy).

Rodiče pořídí: aktovku, pouzdro, obaly, papučky s bílou podrážkou, cvičební úbor, cvičky, tepláky, ručník, kapesníčky. Do pracovních činností malý kufřík, potřeby k šití, nůžky, lepidlo, ústřižky látek, další materiály.

Do výtvarné výchovy starší košilku nebo zástěrku, paletu, tempery, misku, suché křídy, hadřík.

Všechny zaměstnankyně základní školy se dlouhodobě snaží o to, aby se děti cítily u nás pohodově a bezpečně, byly spokojené a šťastné, našly si výborné spolužáky a kamarády a z vyučování si odnesly plno znalostí, vědomostí a užitečných rad do dalšího života.

 

 Z historie školy…

Dějiny německé školy

Jako v mnoha jiných venkovských obcích byla i ve Velkých Albrechticích škola. Školní docházka byla ovšem nepovinná. Nepatrný počet žáků vyučoval zpravidla některý řemeslník čtení, psaní a počtům. Vyučovalo se v domě číslo 60 naproti obecnímu úřadu , a to německy, neboť celá obec byla německá.

První zpráva pochází z roku 1716. Domek stál tehdy štítovou zdí proti kostelu a byl krytý došky. Tereziánským školním řádem byla zavedena pro děti od 6 do 12 let povinná docházka školní a učitelé vyučovali i reáliím.

Ve Velkých Albrechticích bylo zahájeno vyučování v roce 1787. Tehdejší učitel se jmenoval Bernhard Blasch, který však téhož roku zemřel. Po něm následoval od roku 1788 do roku 1818 jeho syn stejného jména a po něm do roku 1825 Leopold Blasch. Pro vzrůstající počet žáků byl prostor příliš malý, a proto bylo přeneseno vyučování do rychtářství naproti nynější škole. Zde působil jako učitel J. Holler. Bylo nutno postavit řádnou školu. To se uskutečnilo roku 1836, kdy pod kostelem byla stavěna jednoposchoďová budova a následujícího roku dokončena. V přízemí byl byt pro nadučitele a učitele, v prvním poschodí dvě prostorné učebny. Roku 1835 opustil učitel Holler zdejší obec a jeho nástupcem se stal Phillip Klein, který jako nadučitel spravoval školu 35 let. V roce 1871 byla dosavadní jednotřídní škola rozšířena na dvojtřídní. Phillip Klein byl nadučitelem a L. Anderla ustanoven prvním podučitelem. Jeho nástupcem se stal šikovatel Josef Hopp, protože byl nedostatek zkušených učitelů.

Roku 1878 byl Phillip Klein penzionován a na jeho místo jmenován nadučitelem dřívější učitel Karel Sikor z Fulneku, který působil na škole až do roku 1911.

Poněvadž počet žáků značně vzrostl, bylo úředně nařízeno rozšíření školy. Byla vystavěna nynější školní budova v letech 1899 – 1900 stavitelem W. Rosslerem z Bílovce nákladem 40 000 korun, na kterýžto obnos přispěla Země částkou 8 960 korun a obec měla zbytek s úroky splácet po dobu 27 let částkou 2 000 korun.

Škola byla otevřena 1. září 1900. Ve škole byly zřízeny tři učebny a byt pro nadučitele. Navštěvovalo ji 212 žáků a vyučovalo se ve všech třídách. Slavnostní vysvěcení nové školy bylo provedeno děkanem z Bravantic 2. září 1900.

Od 1. 9.1912 byla škola rozšířena na čtyřtřídní. Poněvadž však nová škola měla jen tři místnosti, musela být nová třída umístěna ve staré budově.

První světová válka způsobila, že učitelé museli narukovat a bylo zavedeno polodenní nouzové vyučování ve staré budově, protože nová budova byla zabrána pro vojenské účely.

Od roku 1925 byla zrušena 4. třída, žáci navštěvovali měšťanskou školu v Bílovci.

Ve školním roce 1943/1944 a 1944/1945 se vyučovalo jen ve dvou třídách. Posledním správcem školy byl řídící učitel Pleban.

Rok 1945 přiblížil frontu a školní budova byla využívána jako vojenský lazaret .

Dějiny české školy

Česká škola ve Velkých Albrechticích byla poprvé otevřena dne 17. července roku 1945. Vedl ji Josef Socha, odborný učitel z Bílovce a občan Velkých Albrechtic. Po osvobozovacích bojích, při nichž byla budova zasažena dělostřelbou, bylo nutné provést opravy. Pravidelné vyučování českým jazykem začalo 3. září 1945 ve třech třídách. K tomuto dni bylo zapsáno 104 dětí. Ty byly většinou z rodin přistěhovaných nebo smíšených. Děti z německých rodin do školy nechodily. V poválečných letech počty žáků narůstaly. Ve školním roce 1949/1950 bylo v pěti třídách vyučováno 140 dětí. Počínaje školním rokem 1957/1958 počty dětí klesly pod sto a pokles pokračoval.

V padesátých letech byly přebudovány staré záchody na šatny, vyměněny podlahy ve čtyřech třídách, v ředitelně a kabinetech, opravena střecha.

V šedesátých letech bylo zřízeno skleněné okno v mezipatře, elektrické vedení ve sklepě, v učebnách čtyři okna přestavěná na tři široká, byly upraveny šatny, postaveny stožáry před školou, na školním hřišti umístěny dvě průlezky a oploceno hřiště a zahrada.

V sedmdesátých letech byly podlahy ve třídách pokryty gumolitem, stěny opatřeny obložením a bylo započato s přístavbou školní kuchyně, jídelny, šatny a bytu pro ředitele školy, vyměněna byla krytina na střeše školní budovy, provedeny nátěry dveří, oken, tabulí, generální oprava WC, oprava komínu, elektrického vedení a vodoinstalace, zhotoveny drátěné rámy do oken.

V osmdesátých letech bylo vybudováno doskočiště pro skok daleký, zbourány krby ve třídách, opravena stříška nad vchodem do šatny a nanesena nová fasáda, bylo upraveno prostranství před školou, chodby a schodiště pokryty PVC a stěny tělocvičny jekorem.

V devadesátých letech bylo odvodněno školní hřiště, provedena vodoinstalace, do tříd zavedena umyvadla, na chlapecké záchody pisoáry. V první etapě plynofikace byla škola plynofikována a začalo se topit plynem. Od 1. března 1996 bylo zrušeno vaření obědů ve školní kuchyni.

Během trvání české školy ve Velkých Albrechticích zde působilo 14 ředitelů

Josef Socha (1945), Jan Blaheta (1945 – 48), František Koseček (1948), Antonín Tichý (1948 – 49), Františka Kosečková (1949 – 50), Naděžda Škrabalová (1950), Vladimír Grygar (1950 – 53), Oldřich Krejčí (1953 – 54), Karel Vavřík (1954 – 55), Ignác Kubajura (1955 – 56), Josef Závodský (1956 – 1976), Karel Churavý (1976 – 1987), Eliška Jakůbková (1987 – 1990), Mgr. Karla Sekaninová (1990 – 1991), Eliška Jakůbková (1991 – 1998), Mgr. Karla Sekaninová (1998)

59 učitelů

Josef Socha, Jan Blaheta, Marie Dluhošová, František Koseček, Marie Přikrylová, Květoslava Kosečková, Věra Stiborová, Oldřich Krejčí, Zdeňka Holaňová, Naděžda Škrabalová, Zdeňka Hrubá, František Chalupa, Drahomíra Kulichová, Zdeňka Buriánová, Marta Ryšavá, Vladimír Grygar, Jiří Hon, Ludmila Tománková, Miroslava Steinová, Aleš Kuchař, Zdeňko Kupka, Zdeněk Onderka, Jitka Širůčková, Marie Vavříková, Karel Vavřík, Božena Martináková, Marie Kozelská, Jarmila Richterová, Miloš Reegen, Marie Vaškebová, Emílie Dokoupilová, Marie Demlová, Jarmila Cardová, Eliška Jakůbková, Dagmar Polášková, Vlastislav Vylíčil, Marie Bartoňová, Jaroslava Karbanová, Alena Cigánková, Oldřich Vavrečka, Marta Murasová, Marie Rusková, Helena Rafajová, Věra Stanečková, Alena Petrovičová, Karel Polášek, Miluše Cvrkalová, Zdeňka Richtrová, Františka Galatíková, Mgr. Eliška Richtárová, František Bártek, Milada Hošová, Mgr. Petra Hrušková, Libuše Vřeská, Alena Velnerová,Blažena Chaloupecká, Mgr. Karla Sekaninová, Mgr. Elena Kolarovská, Mgr. Světlana Munzarová (Žáková)

5 vychovatelek školní družiny

Marie Bartoňová, Jarmila Vaňková, Bronislava Magerová, Anna Římanová, Pavla Štukavcová

6 vedoucích školní jídelny

Dana Pavelková, Karel Churavý, Alena Řeháčková, Jaroslava Langrová, Milena Hejová, Žaneta Knoppová

8 školnic

Anna Kühnelová, Anna Březná, Jarmila Liberdová, Emílie Kudelová, Marie Kleinová, Jarmila Jirkovská, Anna Dostalová, Soňa Benešová

8 kuchařek

Marie Niklová, Anna Hrbáčová, Anežka Krischková, Anna Nezdařilová, Marie Kulová, Jarmila Jirkovská, Soňa Kudelová, Kateřina Kašparovská

3 výdejčí stravy

Eva Ševčíková, Anna Dostalová, Žaneta Knoppová